O nás


Škola

Centrum jazykovej a odbornej prípravy (CJOP) – sme pracoviskom zameraným na jazykovú a odbornú prípravu študentov v cudzích jazykoch. Pre študentov i širokú verejnosť CJOP poskytujeme kurzy anglického, nemeckého ,francúzskeho, španielskeho, talianskeho a ruského jazyka v úrovniach od úplných začiatočníkov (A1)až po úroveň pokročilých (C1) v súlade so štandardami Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. Jazykové úrovne (pdf)

V programoch výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka uskutočňujeme programy intenzívnej jazykovej prípravy pre zahraničných študentov i ostatných cudzincov ako aj programy a kurzy rôznej dĺžky a intenzity - intenzívne denné, večerné, individuálne a počas leta každoročne Letnú školu slovenského jazyka a kultúry.

Metóda

Vo výučbe uplatňujeme priamu metódu s možnosťou vysvetlenia v sprostredkujúcom (napr. slovenskom, resp. anglickom) jazyku. Systematicky sa pracuje s učebným materiálom a domáca príprava je založená na samostatnom vypracovávaní cvičení, práci na osobitných zadaniach s prekladovými slovníkmi, monolingválnym slovníkom a na práci s internetom. Metóda sa sústreďuje na rozvíjanie zručností a lingvistických kompetencií študujúcich tak, aby dokázali správne čítať, písať, porozumieť počutému a aktívne komunikovať v jazyku štúdia. Jazykovú výučbu realizujeme v malých skupinách (7 - 12 študentov).

Lektori

Výučbu v našich kurzoch vedú kvalifikovaní pedagógovia. Naši učitelia sú vysokoškolsky kvalifikovaní s odbornou špecializáciou na konkrétne jazyky, s dlhoročnými odbornými skúsenosťami v akademickej praxi.

Zmluvné podmienky  

Poplatky Aktuálne v ponuke : 
 


Kontaktujte nás

cjop@cjop.sk
00421-917-306193
Vysoká škola manažmentu 
Panónska cesta 17
Bratislava (Petržalka)